Privacy
Weerbanner.nl zal geen enkele gegevens aan partners of derden verstrekken. Hiermee wordt ruimschoots voldaan aan de privacy wet.

Voorwaarden gebruik weerbanner

ALGEMEEN,
Weerbanner, script & banner. Op elk gebruik van de weerbanner free, basic versie zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
U zult het beste vinden hot spot gokkast hier heb je tijd om het te krijgen! U erkent dat Weerbanner.nl en de personen die werkzaam zijn bij Weerbanner.nl niet aansprakelijk kan worden gesteld op grond van overeenkomst, onrechtmatige daad, verzuim, wettelijke plicht of op enige andere gronden voor verlies of schade van enigerlei aard die voortvloeit uit of op enigerlei wijze verband houdt met het gebruik of het functioneren van de Website, weerbanner script of de weerbanner zelf, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, schadevergoeding voor bedrijfsactiviteiten, winstderving, onderbreking van bedrijfsactiviteiten, verlies van bedrijfsinformatie of enige andere vorm van geldelijke schade (zelfs wanneer weerbanner op de hoogte is gebracht van de mogelijkheid dat zich een dergelijk verlies of schade zou kunnen voordoen). Tevens kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld op grond van foutieve gegevens van onze weerbanner. Lees er alles over lube substitutes hier.

VERLEENDE RECHTEN/VOORBEHOUDEN RECHTEN
Weerbanner.nl verschaft de informatie/weerbanner aan u enkel voor plaatsing op uw website. Besuchen Sie unsere Website und verpassen Sie nicht die Chance, einen Bonus zu erhalten book of ra gratis. Für die ersten 100 Teilnehmer ein Bonus!Your complete dreams may well becoming reality with deutsches online casino. Just about all all of the modern day wagering is waiting in your case! U mag deze informatie niet voor enig ander doel gebruiken, waaronder verveelvoudiging of linken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Weerbanner.nl. De gebruiker stemt erin toe dat het hem niet is toegestaan de broncode/weerbanner te wijzigen, te gebruiken als basis voor enig ander werk, of op enigerlei andere wijze en dat het hem evenmin is toegestaan om enig recht op de informatie te verkopen, toe te kennen, in sublicentie te geven, er een zekerheidsrecht op te verlenen of op enigerlei andere wijze over te dragen. U gaat akkoord dat er voor het gratis gebruik van Weerbanner Free, commerci�le links of grafische uitingen kunnen worden toegevoegd op uw weerbanner.

GEDRAG VAN DE GEBRUIKER
De gebruiker verplicht zich om de Weerbanner niet te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel;

(b) op enigerlei wijze die ertoe leidt dat de diensten worden onderbroken, wordt beschadigd, minder effici�nt wordt of dat de functionaliteit van de Diensten op enigerlei wijze wordt aangetast;

(c) op een manier die een aantasting vormt van of inbreuk maakt op de rechten van enig natuurlijk persoon of rechtspersoon (waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, het auteursrecht of het recht op geheimhouding);

(d)Weerbanner.nl oefent echter geen controle uit ten aanzien van de content/websites waar de weerbanner op staat u bent zelf verantwoordelijk dat de content/websites voor geen onwettige doelen worden gebruikt en gaat akkoord dat de weerbanner op geen enkele manier op dergelijke websites mag worden geplaatst die in strijd zijn met de wet.

WIJZIGINGEN
Weerbanner heeft het recht deze Voorwaarden en de Weerbanner zonder opgave van reden of bericht te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig de website te bezoeken of er wijzigingen zijn in de voorwaarden, de weerbanner of het weerbanner script.

VOORWAARDEN : WEERBANNER BASIC
Het aangaan van een overeenkomst is bindend nadat Weerbanner.nl een overeenkomst heeft ontvangen van de klant. Wij houden ons het recht voor aanvragen te weigeren indien daar aanleiding toe is. Een BASIC account geldt voor 1 website.

Betaalde diensten worden na de overeenkomst binnen vijf werkdagen ( Weerbanner Basic) gerealiseerd. Uitzonderingen in het geval van overmacht uitgezonderd.

Bij overmacht worden onze diensten en andere verplichtingen opgeschort, tot het moment waarop wij weer redelijkerwijs in staat worden geacht aan onze dienstleveringsplichten te kunnen voldoen. Omstandigheden die als overmacht aangemerkt kunnen worden, zijn onder meer bedrijfsstoringen, werkstakingen, onvoorziene technische complicaties, enzovoorts.

Annuleringen
Onze diensten kunnen alleen per heel jaar worden afgenomen. Annulering is mogelijk maar zonder restitutie .

Prijzen
Al onze prijzen zijn exclusief het geldende btw-tarief.
Weerbanner Free, gratis
Weerbanner Basic, 5 euro per maand*
* bij grote bezoekersaantallen op uw website met een Basic account, kan de prijs hoger worden, of wordt de weerbanner op uw server geplaatst.

Betalingscondities
betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum
indien op de tiende dag na factuurdatum niet (volledig) is betaald, worden onze diensten geblokkeerd. Waarna een aanmaning volgt. Indien de klant na aanmaning binnen 5 werkdagen nog niet het volledige bedrag heeft overgemaakt wordt het contract ontbonden en volgt een factuur voor administratieve onkostenvergoeding van 50 euro.

indien u nog vragen heeft kunt u zich altijd melden bij ons via info@weerbanner.nl